Viktig med foreldremedvirkning

Foreldrene opplever at en viktig beslutning om eget barn blir tatt over hodet på dem, og reagerer naturlig nok negativt. Barnehagen kan da oppfatte foreldrene som lite smidige og samarbeidsvillige. Slik blir det lett en ond sirkel med dårlig stemning og mangelfull dialog mellom de voksne rundt barnet. 

 

En Oslo-barnehage har fortalt FUB om sin praksis ved overflytting av barn mellom to avdelinger internt i barnehagen. Barnehagen er opptatt av god dialog med foreldrene, og mener at en slik overflytting må skje i nært samarbeid og forståelse med dem. Bare på den måten kan overgangen bli vellykket. Dette er ikke minst viktig for barnets opplevelse av trygghet og trivsel i barnehagen. Når barnehagen ser behov for å flytte barn under tre år fra en småbarns- til en storbarnsavdeling, skjer dette gradvis og i samråd med foreldrene.  

 

Det første barnehagen gjør er å invitere foreldrene til en samtale om en slik overflytting. Her avklarer de hvilke kriterier som bør/skal være til stede før og underveis. Deretter snakker både barnehagens ansatte og foreldrene med barnet om overflyttingen. 

 

Barnets og foreldrens opplevelse av overgangen

Et viktig og avgjørende poeng, er at barnet opplever at foreldrene og de voksne i barnehagen er enige og samkjørte. I begynnelsen er barnet bare på besøk på den nye avdelingen noen ganger i uken, f.eks. spiser formiddagsmat eller deltar i aktiviteter. 

 

Så langt det er mulig følges barnet av en trygg voksen fra småbarnsavdelingen som er sammen med barnet under besøket. Kanskje er også et par barn fra småbarnsavdelingen i følge med barnet og den ansatte. Etter hvert besøker barnet den nye avdelingen alene, og når barnet er klart for det, blir det på avdelingen så lenge det ønsker.  

 

Underveis, og mens tilvenning til ny avdeling foregår, snakker pedagogisk leder og foreldrene jevnlig sammen om hvordan barnet og foreldrene opplever den nye situasjonen. Det er også er viktig at foreldrene får et møte med den nye pedagogiske lederen, for å snakke om sitt barn og for å etablere en god gjensidig relasjon. 

 

I denne overgangsperioden, kan barnet leveres og hentes på småbarnsavdelingen og ha tingene sine der, selv om det tilbringer mer og mer tid på storbarnsavdelingen. Når barnet opplever seg helt trygg på den nye avdelingen, er det alltid «en åpen dør» inn til den «gamle» avdelingen. Dette er gjort kjent for barnet, slik at barnet kan komme på besøk til sine «gamle» venner og voksne når han/hun vil. På denne måten får barnet (og foreldrene) en opplevelse av barnehagen som en samlet enhet hvor «alle kjenner alle».