Svar:

Dersom barnet av helsemessige årsaker ikke kan være ute i barnehagetiden, kan foreldre be barnehagen holde barnet inne. Dette må som oftest dokumenteres med en erklæring fra lege.

Barn med funksjonshemmning

Barn med funksjonshemming kan ha behov for særskilt tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen, for eksempel ved at en voksen har kontinuerlig tilsyn med barnet. En slik tilrettelegging fører ofte til ekstrakostnader for barnhageeier, f.eks. i form av ekstra ansatte. Barnehagen kan ha rett til ekstra tilskudd fra kommunen i slike tilfeller, og kan søke kommunen om dette. Det er kommunen som har det praktiske og økonomiske ansvaret for at barn med funksjonshemming får tilbud om plass i barnehage.

Ekstratilskudd til barnehagen

Ekstratilskudd er ikke en individuell rettighet for barnet, men midlene fordeles etter en konkret vurdering av behovet i den enkelte barnehage og hos det enkelte barnet. Barnehageeier må gjøre rede for og begrunne hvilke behov barnehagen har for ekstra ressurser, dette kan gjøres i samarbeid med foreldrene. Barnehageeier må også vurdere hvorvidt det skal innhentes ytterligere dokumentasjon fra andre sakkyndige instanser for å dokumentere behovet for ekstra ressurser i barnehagen.