brosjyre, bilde, mobbing

Da FUB i 2012 ga ut brosjyren Mobbing i barnehagen, var det mange som reagerte med utsagn som: ”Små barn kan ikke mobbe” eller ”mobbebegrepet hører hjemme i skolen”. Men, det var også mange som henvendte seg med sterke historier om mobbing fra egen eller andre barns småbarnstid, og ga uttrykk for at de var glade for at FUB løfte temaet.

Se FUB sin brosjyre Mobbing i Barnehagen 

FUB har siden hatt mobbing i barnehagen som en hjertesak.

Se artikkel om mobbing i barnehagen i foreldre.no fra september 2016, der FUB er intervjuet.

Se også pressmeldingen fra juni 2016 om økning i antall mobbehenvendelser til FUB.

FUB presiserer at vi er opptatt av fenomenet mobbing: Mobbing er et sosialt hverdagsfenomen og vi ønsker ikke at det settes merkelapper på små barn. FUB mener vi må ta mobbing på alvor allerede fra barnehagestart! Det er opplevelsen av å bli satt utenfor, plaget eller trykket ned som må tas på alvor.

Barn trenger hjelp av tydelige, varme og engasjerte ansatte. Enten de utsettes for eller utøver mobbing er det de voksne som har ansvaret. Et godt leke- og omsorgsmiljø skapes av voksne som vet hvordan de fremmer et positiv miljø og vektlegger vennskap.

Mobbing, lei seg, trøst

Det er ingen tvil om at det er tett sammenheng mellom barns læring og trivsel. Barnehagen skal være et sted der alle barn leker og trives! De ansatte i barnehagen har en unik og helt nødvendig rolle for å sørge for at alle barn er inkludert i fellesskapet i barnehagen.

Leken er helt nødvendig for å lære og oppleve både sosiale og meningsskapende ferdigheter, leken gir også emosjonell tilhørighet. Derfor er det viktig at personalet har god kompetanse om lek og å kunne hjelpe barn å komme inn i og være en del av leken. Leken er grunnleggende viktig for barnets trivsel, utvikling og læring, barn som ikke leker går glipp av viktig læring. Leken er viktig i seg selv og i leken får barnet oppleve fellesskapet med andre.

Hele barnet - hele løpet; Mobbing i barnehagen - forskningsrapport 2015, bilde av forsiden

Rapporten fra forskningsprosjektet Hele barnet, hele løpet; mobbing i barnehagen ble presentert i desember 2015. Den er et resultat av tre år med forskning og samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA), Sørlandet sykehus/ ABUP, Kristiansand kommune, FUB og FUG.

Forsker David Lansing Cameron fra UiA fant i sin forskning at mange voksne bagatelliserer problemet med mobbing i barnehagen. De har også et negativt syn på de som mobber eller blir mobbet. Han viste til utsagn som: "Jeg synes at barnet som mobber har litt skyld selv".

Forsker Anne Helgeland har intervjuet barna i denne undersøkelsen. 18 av de 32 barna visste hva mobbing var. Blant de ansatte sier 67 prosent at det forekommer mobbing i deres barnehage, men forskerne fant at minst 1–2 barn blir systematisk utestengt fra lek i hver barnehage. "Å erkjenne at mobbing finnes i barnehagen er jo i konflikt med normen om at alle skal leke med alle og alle skal ha noen å leke med. De voksnes blikk og nærvær er helt avgjørende for å sikre at alle blir inkludert i lek og vennskap", sier Helgeland.

Leder for forskerne i prosjektet, Ingrid Lund, sier at denne forskningen har lansert en ny definisjon på mobbing:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet”. Det å ha en venn, å få være med i leken og å trives og glede seg til å gå på barnehagen er avgjørende for barns utvikling. Dette er viktig forskning som vi håper blir kjent og får betydning for alle som har med barn å gjøre.