- Det er veldig bra at så mange foreldre har hatt kontakt med de ansatte under stenging. Men det er jo ikke bra at halvparten hadde så sjelden kontakt, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Undersøkelsen fra Opinion er utført blant 500 foreldre fra hele landet i perioden 16. – 20. april, altså før påske. Flertallet av respondentene er i alderen 30-39 år og kommer fra Østlandet. Litt flere kvinner enn menn har svart.

På tre uker hadde altså halvparten av de spurte kontakt med ansatte sjeldnere enn en gang i uka. 32% svarer at de hadde kontakt en gang i uka, 11 % to ganger i uka og 3 % tre ganger i uka. 4% hadde kontakt mer enn tre ganger i uka. 

Kontakten har i 73 % av tilfellene skjedd på telefon, og 60 % på mail. 

– Det er flott at så mange har snakket sammen på telefon. Det betyr at det har vært gode muligheter for dialog om den nye barnehagehverdagen, sier Larsen.

Få digitale samlinger

Men det har i liten grad vært samlinger på nett for barna, slik det har vært gitt inntrykk av i media og sosiale medier. Bare 15% av de spurte har blitt tilbudt digitale samlingsstunder for barna, noe FUB oppfordret barnehagene til å ha i tidlig fase.

- Dette har nok vært et stort og udekket behov hos mange barn mens de var hjemme. 16 av kommentaren i undersøkelsen vår dreier seg om at barna savnet å se de ansatte og å ha samling med sang eller dans digitalt, sier Larsen.

9% svarer at de fikk hjemmebesøk av ansatte.

Fargerike vimpler
(Foto: FUB)

Hva har de snakket om?

De fleste temaene i samtalene, 81 %, har handlet om hvordan barnet hadde det. 63% svarer at de ansatte formidlet tips til hvilke aktiviteter foreldrene kunne gjøre hjemme med barnet.

I 61% av tilfellene spurte ansatte hvordan familien hadde det, og i 41% av samtalene informerte barnehagen om hvordan de ønsket å holde kontakten med foreldrene videre under stengingen.

- Her hadde vi ønsket oss mer og tydeligere informasjon fra myndighetene om hva barnehagen skulle gi til foreldrene av tilbud og hyppighet på kontakten Dette var jo en ekstraordinær situasjon og mange foreldre var usikre på mye. Med en plan for kontakt ville mange foreldre blitt beroliget, tror Larsen.

Einar Olav Larsen, FUB-leder
(Foto: FUB)

Yngre har savnet mest kontakt

Hele 81% sier det ikke savnet noe i samarbeidet med barnehagen under stengning. 2 av 10 svarer at de savnet noe og her svarer dobbelt så mange kvinner som menn bekreftende. 

Det er også en tydelig tendens til at de yngste foreldrene i større grad har savnet noe, 27% er mellom 30 og 39 år.

- Dette forteller oss at foreldregruppa er mangfoldig og har ulike behov. Her kan det ha vært større informasjonsbehov blant ferske foreldre og de med bare ett barn. Denne gruppa har trolig også opplevd at barna i større grad har savnet andre barn å leke med, sier Einar Olav Larsen. 

Det foreldrene har savnet mest, er dialog med de ansatte (53%), informasjon om hva barnehagen kan bidra med under stenging (44%), og å ha en egen kontaktperson å forholde seg til i krisen (24%).

En stor gruppe svarer i kategorien Annet (40%). I kommentarer utdypes dette med ønsket om mer dialog, samtaler og informasjon - både mellom foreldrene og barnehagen, foreldrene seg imellom, og mellom barnet og barnehagen.

Data og barn 1
(Foto: Colourbox)

Mer kontakt pappa - barnehagen

Ikke overraskende har de fleste (67%) hatt mindre kontakt med barnehagen mens den har vært stengt. Likevel svarer 18% at de har hatt like mye kontakt som før.
Mest interessant er det at 14% svarer at de har hatt mer kontakt enn vanlig med barnehagen mens den har vært stengt, og av disse er menn i flertall.  

- Dette kan tyde på at det oftest er mødrene som henter og bringer i barnehagen. Med hjemmebarnehage har det vært jevnere fordeling mellom kjønnene. Men det kan også være andre grunner, som for eksempel at «de stille foreldrene» nå ha opplevd å bli hørt og sett på en bedre måte enn ellers i barnehagehverdagen, sier Larsen.

Fargerike tegninger Holmlia
(Foto: FUB)

FUB vil ha veileder

Nesten 7 av 10 (67%) er fornøyd med samarbeidet med barnehagen under stenging, mens 1 av 10 (10%) er ganske eller svært misfornøyde. 21 % svarer verken/eller.

- Det er jo positivt at såpass mange er fornøyde, men vi hadde ønsket at dette tallet var enda bedre. Hvis vi hadde hatt en god nok plan som ga føringer for dialog og samarbeid gjennom krisen, ville resten av foreldregruppa (31%) vært fornøyde, sier FUB-lederen.

- Dette mener vi burde ha vært løst ved at myndighetene lagde en egen veileder for foreldresamarbeid ved stengte barnehager. Dette kan skje igjen, enten ved at smittesituasjon blusser opp igjen eller at barnehagen må stenge på grunn av andre kriser som skjer i samfunnet, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.