Undersøkelser om barns trivsel i barnehagen viser at ca. 12 prosent av barna opplever å bli plaget daglig eller flere ganger i uken, kjennetegn på slik plaging er:

• utestenging fra lek og aktiviteter

• erting, bli ledd av, kalt sårende ting

• eiendeler blir ødelagt og gjemt bort

• slåing, dytting og lugging

”Vi mener at det å behandle barn med respekt betyr å ta deres subjektive opplevelsesverden på alvor ved å lytte, forstå, bekrefte og videreformidle den kunnskapen barn formidler fra sitt ståsted.” (Lund, m.fl.2015).