Mobbing foregår gjerne utenfor de voksnes rekkevidde og kan være vanskelig å oppdage. Det er derfor nødvendig at de voksne er tett på og observerer barnas samvær og lek, slik at de vet hva som foregår. De voksne må ”ha på mobbebrillene” og ta ansvar når plaging og utestenging oppstår. Når mobbing oppdages må de voksne være tydelige, si vennlig i fra om at mobbing ikke aksepteres og sette inn tiltak. For et barn som utsettes for mobbing er det viktig å få støtte og hjelp der og da. 

Voksne kan også krenke barn med ord og handlinger. Ved å sette merkelapper på barn som for eksempel ”sutrete” eller ved å gi noen barn mye oppmerksomhet, kan ansatte og foreldre være med å stigmatisere og forskjellsbehandle barn. De ansatte i barnehagen må ha et felles definert barnesyn, slik at grunnleggende verdier som respekt og god omsorg preger kommunikasjonen med barna. De voksne rundt barna må også ha et bevisst og reflektert forhold til seg selv som rollemodeller, og ha en avklart væremåte i møte med andre barn, kollegaer og foreldre.

Barna kan selv være med å skape et godt miljø i barnegruppa. Når de blir involvert i arbeidet med å skape et godt fellesskap, kan barna sammen med de voksne snakke sammen om hvordan alle i barnehagen skal være mot hverandre. Barns medvirkning er nedfelt i barnehageloven § 3. Barns rett til medvirkning: ”Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

”I lekende samspill med andre barn får barn mulighet til å uttrykke og kjenne at egen opplevelsesverden gjelds, og ved at den kan deles med andre rundt seg skaper den samtidig også fellesskap og tilknytning.” (Bae, 2005)

De voksne må:

• være sammen med barna slik at mobbing oppdages

• være nær nok til å se og høre

• være aktive, varme og engasjerte

• bry seg

I barnehagen kan personalet gjennomføre barnesamtaler, for å få vite noe om trivsel og samspillet i barnegruppen.

Det må jobbes systematisk med å fremme respekt og toleranse mellom barn i barnehagen. Holdningsfremmende arbeid i barnehagen kan langt på vei forebygge mobbing og diskriminering mellom barn, både i løpet av barnehagetiden og senere i barnas liv. Vennskap mellom barn er også en viktig forutsetning for å forebygge mobbing. Foreldre og ansatte har en svært betydningsfull oppgave med å tilrettelegge for og fremme vennskap mellom barna.