FUB-leder Einar Olav Larsen orienterte fra FUBs undersøkelse blant foreldre om kontakt med barnehagen under Covid-19. Melby mente undersøkelsen bidrar til å gi mer kunnskap.

- Det er mulig at en veileder for dette området kan være den beste måten å ivareta  kontakten mellom hjem og barnehage på, sa Melby. Hun syntes forslaget om en veileder er god, og ser at det ikke er gitt de samme forventningene til barnehagene som til skole

Cathrine Ballo i møte med Guri Melby
(Foto: FUB)

Redusert åpningstid

FUBs nestleder Cathrine Ballo påpekte at gjenåpningen av barnehagen etter stenging pga Covid-19 har gitt både positive og mindre positive konsekvenser. 

- Det som har vært spesielt bra er at de ansatte har opplevd en større mulighet for å jobbe tettere på barna og kunne fordype seg med mindre barnegrupper. Samtidig gir praksisen med redusert åpningstid noen utfordringer for foreldrene og spørsmål rundt foreldrebetaling, sa Ballo. 

Hun stilte spørsmål om hvor lenge ministeren mente redusert åpningstid skulle opprettholde, og hvordan ministeren ser for seg å løse smittevern og et godt pedagogisk tilbud når barnehagene etter hvert får normal åpningstid igjen

Møte med Guri Melby mai2020
(Foto: FUB)

Forventer fullverdig tilbud

Guri Melby sier Kunnskapsdepartementet (KD) har gitt tydelige forventninger til barnehageeierne om å utvide tilbudet nå, spesielt barnehager med kort åpningstid. 

Ministeren forventer et fullverdig tilbud, men begrensningene som smittevernreglene gir kan føre til at det ikke er mulig for alle barnehager. Det er en tydelig forventning om at flere nå får et fullverdig tilbud, derfor er også veilederen blitt revidert. 

- Men det er forståelig at det kan bli vanskelig med full åpningstid og samtidig gi et fullverdig tilbud la Melby til. 

KD har ikke gått inn for detaljerte reguleringer for en nedre grense for åpningstid. Dersom dette blir langvarig, kommer de til å vurdere en nedre grense for åpningstid og redusert foreldrebetaling.

- Vi ble kanskje litt overrasket over Melbys forventning om fullverdig tilbud med dagens smittevernsituasjon og bemanning, men er samtidig glad for at dette kan løses lokalt og ikke er absolutt, sier Einar Olav Larsen.

Mer kunnskap

FUB spurte også om KD kommer til å undersøke effekten av bemanningen og voksentettheten under korona i forhold til det pedagogiske tilbudet og oppfølging av barn. Ministeren informerte om at KD diskuterer dette nå og at de vil se nærmere på å innhente mer kunnskap om dette området.

Einar Olav avsluttet med å oppfordre Melby til å vurdere en styrking av grunnbemanningen i barnehagen nå som arbeidet til statsbudsjettet er under arbeid.

- Det var et godt møte og vi gav ros til Melby for innsatsen under koronakrisen. Dette gir et godt grunnlag for en god dialog og samarbeid fremover, sier Larsen.