I forslag til regjeringen blir det innført strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagene.  

- Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Derfor endrer vi barnehageloven. Foreldre og barn skal være trygge på at barnehagen er et godt sted å være, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding 29. april. 

Mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestenging fra lek, viser forskning. Nå legger regjeringen forslag til nytt mobberegelverk frem for Stortinget.

Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge mobbing og krenkende oppførsel, og at de skaper et godt miljø der barna trives. 

Rammeplanen stiller krav om dette, men regjeringen vil også å ta forpliktelsen inn i loven. Den slår fast at det skal være nulltoleranse for mobbing i barnehagen og den gir de ansatte aktivitetsplikt.

Marie Skinstad-Jansen (t.h.)  og Marianne Dahlseng i KD
(Foto: FUB)

Bedre rettsikkerhet

FUB satt i referansegruppen til arbeidet med Rammeplan for barnehagen, og var aktiv pådriver til å få på plass en forpliktelse for barnehagen om å sikre et trygt og godt psykososialt miljø for alle barn. 

Samtidig synes ikke FUB dette var nok, og har i flere år tatt til orde for at det er behov for å lovhjemle denne plikten på lik linje som for elevene i Opplæringsloven § 9A.

Her er FUBs høringssvar fra november 2019.

- De yngste er de som kan trenge det beste vernet mot mobbing, siden de er avhengig av hjelp fra de voksne sier FUB-leder Einar Olav Larsen. Han legger til:

- Selv om en lovregulering i seg selv ikke skaffer flere ansatte eller gir de ansatte bedre muligheter til å avdekke mobbing og jobbe forebyggende, gir det barna og foreldrene en langt større rettsikkerhet. Det synes vi både barna og foreldrene deres fortjener, sier han 

Dessuten vil den nye lovbestemmelsen gi de ansatte mulighet til å bedre sin kompetanse med å jobbe forebyggende, avdekke og stoppe mobbing. 

Forsidebilde Mobbing i barnehagen
(Foto: FUB)

Hjertesak for FUB

FUB har siden utvalget ble oppnevnt i 2010 hatt arbeid mot mobbing i barnehagen som er av sine hjertesaker. FUB er også en med i Partnerskap mot mobbing. 

Ingen i Norge hadde tidligere benyttet ordet mobbing om barn i barnehagen før FUB i 2012 utarbeidet en brosjyre om temaet. Enkelte fagfolk innvendte at så små barn ikke kan ha et bevisst forhold til det å gjenta krenkende ord og handlinger over tid, mot andre barn. Olweus har en slik definisjon av mobbing. 

FUBs arbeid med temaet førte til samarbeid med Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune om forskningsprosjektet «Hele barnet hele løpet – mobbing i barnehagen», der professor Ingrid Lund stod sentralt. 

Barn er ikke onde

FUB har i alle år understreket at barn ikke kan defineres som onde, og at mobbing ikke handler om enkeltbarn, men om kulturen, miljøet og fellesskapet til barna.

Å forebygge og hindre mobbing i barnehagen er de voksnes ansvar. Hovedfokuset rettes mot relasjonen og konteksten barnet er en del av, og FUB lener seg derfor til følgende definisjon av mobbing i barnehagen:

«Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning»

Einar Olav Larsen foto i trapp
(Foto: FUB)

Må få håndhevingsinstans

I det nye lovforslaget er det ikke foreslått en nøytral instans som skal føre tilsyn med barnehagene og der foreldrene kan klage. Dette hadde FUB spilt inn og ønsket. 

Kommunen skal fortsatt ha denne rollen, noe FUB mener blir «bukken og havresekken» siden svært mange barnehager eies av kommunene. 

Regjeringen foreslår å stille krav om at barnehagene skal ha internkontroll for å sikre at de følger det nye regelverket om mobbing og andre regler som gjelder for barnehagene. Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen følger reglene, og de må derfor legge til rette for å følge opp at barnehagen oppfyller disse kravene, mener Melby.
 
Det foreslås å lovfeste at personer eller kommunale enheter som har direkte ansvar for kommunale barnehager, ikke kan utføre oppgaver som barnehagemyndighet. 
 
Regjeringen ser foreløpig ikke behov for å innføre en individuell rett med en tilhørende klageordning til fylkesmannen, slik som for mobbesaker i skolen. En slik regulering vil rette mye oppmerksomhet mot enkeltbarn. 

Men Melby åpner for en endring hvis det viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt. Da kan det bli aktuelt å utvide regelverket med en individuell rett og en klageordning, sier hun i pressemeldingen 29. april.

- Dette er uheldig. Vi håper fortsatt at vi får en individuell rett og nøytral instans for klage og tilsyn som sikrer barnehagebarna det aller beste rettsvernet, sier Larsen