Leserinnlegg fra FUBs medlemmer i lokalaviser, august 2019

Foreldreutvalget for barnehage (FUB) er glad for at regjeringen har fått på plass en bemannings- og pedagognorm for barnehagen. Med det har vi kommet langt i forhold til kvalitet i barnehagene.

Med et tak for hvor mange barn det kan være pr. voksen i barnehagen, både blant de yngste og eldste barna, har foreldrene fått en trygghet for at det er flere øyne, hender og fang til å gi barna trøst, trygghet og omsorg mens barna er i barnehagen.

Pedagognormen som trådte i kraft 1. august i fjor, innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Så langt så godt.

Mer enn et minimum

Men dette må følges opp i praksis. Den vedtatte normen angir kun en minimumsstandard. Kommunene kan, og MÅ, gjøre mer enn et absolutt minimum for at begrepet «tidlig innsats» skal ha en mening og ikke bare være et fyndig slagord. Det kan skje på flere områder.

Politikerne bør jobbe for å flere ansatte i barnehagene. Pr. i dag vet vi at nær halvparten av barnehagene har lavere bemanning enn det nye minimumskravet. De store byene og de største barnehagekjedene ligger dårligst an til å innfri kravet, ifølge Utdanningsdirektoratet.

I hele åpningstiden

FUB er svært opptatt av at det må være god bemanning i hele barnehagens åpningstid, ikke bare midt på dagen. I tillegg må bemanningsnormen gjelde på avdelings- og gruppenivå, ikke bare for barnehagen som helhet.

For både foreldre og barna er det viktig at det er nok voksne til stede også ved levering på morgenen og henting på ettermiddagen. Dette er ofte sårbare situasjoner for barna. Det er også her personalet får en gyllen mulighet til å snakke med foreldrene og gi viktig informasjon om barnets trivsel og utvikling.

FUB mener også kommunene må prioritere å ansette spesialpedagoger i hver barnehage. Dette kan bl.a. forebygge at barn med behov for ekstra støtte ikke oppdages.

Kommunene er en nøkkel for å gi barna den beste starten. God og kompetent bemanning i barnehagen vil gi gevinst for det enkelte barns utvikling og muligheter og for samfunnet som helhet.

Lykke til med valget!