FUBs oppdrag:

FUB er et selvstendig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet i saker om samarbeid mellom hjem og barnehage. FUB skal arbeide for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage og skal ivareta foreldrenes interesser i barnehagesammenheng.

FUB skal videre styrke foreldreengasjementet og foreldreinnflytelsen i barnehagen - gjennom informasjon og veiledning overfor foreldrene.

Kunnskapsdepartementet har fått et uavhengig rådgivende organ som kan representere foreldrene nasjonalt i ulike høringer og arbeider. Bakgrunnen for opprettelsen av FUB, var ønske om at foreldrene skal synliggjøres i barnehagepolitiske saker.