FUB støtter forslaget om å utvide retten til opphold også for de barna som ikke har foreldre i samfunnskritiske jobbe. 

Men i sitt høringssvar understreker FUB at barnehagene må ha ekstra oppmerksomhet på hvordan de skal oppfylle kravet i barnehageloven om et godt foreldresamarbeid, både på individnivå og gruppenivå (Foreldreråd og samarbeidsutvalg - SU).

For å sikre at alle barn har det så godt som mulig i koronaperioden, mener FUB at jevnlig kontakt med foreldrene er svært avgjørende. Spesielt er det viktig å holde jevnlig kontakt med sårbare familier. 

Spesialpedagoger

FUB skriver også at kommunene må strekke seg langt for at barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring får den opplæringen og hjelpen de har krav på. 

«Kommunene bør se på alternative måter å gi denne hjelpen og opplæringen til barna på i denne perioden. FUB vil påpeke at det er av stor betydning at barnehagene og spesialpedagogene som jobber med disse barna har tett og god kontakt med foreldrene gjennom hele denne koronaperioden», heter det.

Einar Olav Larsen ute
FUB-leder Einar Olav Larsen

Klare føringer

FUB mener videre at kommunene må få klare føringer for hvilke grupper barn det er snakk om som nås med tilbud om plass. Barnehage- og skoleeier må få plikt til å vurdere hvilke barn som skal få prioritet til barnehage-/skoleplass, dette skal ikke være avhengig av henvendelser fra for eksempel foreldre.

De skriver blant annet: 

«FUB er usikre på departementets forslag om at initiativet til plass i barnehage under stengingsvedtaket må komme fra foreldrene via en søknad. Ordet søknad høres veldig byråkratisk ut, og kan i seg selv virke avskrekkende for de foreldrene dette gjelder.»

«I tillegg tenker FUB at det er en del barn som bor i familier der foreldre selv ikke er de som vil ta initiativ til å søke om dette. Det kan gjelde foreldre som har hatt utfordringer før koronakrisen og det kan gjelde foreldre som får utfordringer under koronakrisen (mister jobben, sykdom, samlivsbrudd, krangling i hjemmet, rusmidler osv). Hvordan kan barnehagen sikre at flest mulig av disse fanges opp?», spør FUB.

«FUB mener tett oppfølging fra barnehagens side vil være viktig, og at det er barnehagen som må ta initiativ til oppfølgingen og initiativ til søknad i enkelte saker. For mange foreldre kan det oppleves som et nederlag å be om hjelp/søke om barna får være i barnehagen, så her bør det ligge et initiativ fra barnehagens side også», heter det i svaret. 

Barnehager og skoler må forpliktes til å ta kontakt med andre hjelpetjenester. Når andre hjelpetjenester tar kontakt, må barnehager/skoler ta hensyn til dette.

Se hele FUBs høringssvar her.