Wolf var første ut av i alt tre foredragsholdere på Gardermoen 20. oktober, etter at statssekretær Julie Midtgarden Remen fra Kunnskapsdepartementet hadde holdt sitt åpningsinnlegg.

I sin phd-forskning har Danielsen Wolf undersøkt foreldrenes perspektiv på kvalitet, omsorg, lek og samarbeid med barnehagen. Hun spurte en større gruppe på over 200 foreldre og gikk videre med 23 dybdeintervjuer.

- Det har vært en tendens til at foreldrene er blitt mer opptatt av læring i barnehagen. Kvalitetsbegrepet har stadig mer blitt knyttet til det å lære for å forberede seg til skolen, fremfor å ha barnehagen bare til den frie leken. Barnehagen er på en måte satt under press, sa hun.

I dybdeintervjuene med de 23 foreldrene fra ni barnehager var svarene entydige om personalets betydning: - Personalet ER barnehagen, sa en mor i undersøkelsen.

Og foreldrene skiller ikke på om det er ufaglærte assistenter eller pedagoger. Kun i ett tilfelle vektla foreldre personalet utdanning, det var der barnet hadde spesielle behov.

- Det at de ansatte hadde egnethet og var kjærlige mot barna, var det viktigste for foreldrene. Da ble de trygge på at barna hadde det bra. Og tryggheten smittet over på barna, mente de.

Foreldrene vektla også at de ansatte må like barn, noe de ikke alltid opplevde i sine barnehager..

- Den oppmerksomheten barna blir møtte med når de kommer, det å bli sett og anerkjent, betyr noe for foreldrene, sa Danielsen Wolf.

K. Danielsen Wolf oktober19
(Foto: FUB)

Like barn leker best?

Blant foreldrene med kortere utdanning (4 av 23) var det en opplevelse av å ikke bli sett eller møtt av personalet. En mor opplevde at personalet forsvant da hun kom i barnehagen. Hun sa:

- Og de favoriserte de greie barna. De med litt sånn pedagogutdannede foreldrene, de ble veldig ivaretatt, de som jobbet i barnehage selv og var lærere, de stilte nok også veldig tydelige krav, da, sa foreldren. 

«På foreldremøtene er det ikke vits å si noe for det er alltid en lærer, en inspektør, det er alltid en som jobber i …. Ressursene i foreldregruppen er veldig sterke og der er ikke redde for å snakke for seg», uttalte en annen i undersøkelsen.

Danielsen Wolf mener det stemmer med blant annet Marianne Gullestads forskning om likhetsprinsippet og behovet for harmoni. Den viser en tendens til at personale i barnehager og skoler samarbeider best med de foreldrene som ligner dem selv. 

Foreldrekonferansen19 forsamling
(Foto: FUB)

Stabilt personale

Det daglige møtet er viktigst for foreldre, de uformelle arenaene, fremfor de formelle, viser Danielsen Wolfs undersøkelse.

- Stabilitet er superviktig for ungene og det at personalet er tilstede ved henting og levering, sier en mor. Foreldrene er også opptatt av at personalet må være troverdig og til å stole på. 

Når det gjaldt lek versus læring, varierte foreldrenes syn i forhold til hvilken utdanning de hadde. Foreldrene med lavere utdanning ønsker å ha en mer lærende barnehage (tall og bokstaver), enn de med høyere utdanning.

Foreldrene la ofte vekt på den synlige læringen, det de kan se at barna konkret har lært. Men mye skjer også i «den usynlige læringen», som ble en utfordring for personalet å vise frem. 

Se hele foredraget til Kristin Danielsen Wolf.